Økologisk melkeproduksjon

Økologi og agronomi

All jorda på Støre drives økologisk. Det vil si at vi ikke benytter oss av kunstgjødsel eller sprøytemidler, og kun bruker naturlig gjødsel fra egne dyr. Riktig jordarbeiding og forebygging av problemer knyttet til ugras, sopp og skadedyr er sentralt i driftsopplegget. Det er derfor av stor betydning å ha et godt fungerende vekstskifte, hvor vi veksler mellom korn/gras/potet/gulrot og belgvekster.

Rundt gården og tunet har vi 400 daa med beite og dyrka mark, samt noe skog. I tillegg leier vi noe jord for å ha nok fôr til dyra, og sørge for et godt vekstskifte som er nødvendig for et vellykket økologisk driftsopplegg.


På en økologisk gård er det også høyere krav til dyrehold og dyrevelferd. Dette mener vi er viktig for fornøyde dyr, kvalitet på råvarene og fornøyde drivere.

Trefjøs

I 2011 ble et helt nytt melkefjøs i heltre ferdigstilt. Det ble brukt en stor andel tømmer fra egen skog, og fjøset er planlagt og bygd i samarbeid med Landbygg AS.  Gammel byggeskikk kombinert med ny teknologi, har gitt oss en driftsbygning som tar hensyn til dyra sine behov, ogskaper et godt arbeidsmiljø for røkteren. I tillegg er fjøset bygget med omtanke for miljø og tilpasset gårdens byggetradisjon hvor samtlige hus er bygget i tre. Dette har allerede vakt oppmerksomhet i store deler av Norge, og vi har hatt interesserte besøkende fra både nord og sør.